Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van MiniBikeShop.nlToepasselijkheid
Art. 1 - Deze Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MiniBikeShop.nl. Ze zijn om verkrijgbaar per e-mail en ten kantore van de MiniBikeShop.nl. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen
Art. 2 - Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod MiniBikeShop.nl heeft bereikt en MiniBikeShop.nl het aanbod niet onverwijld herroept. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst evenwel pas tot stand indien MiniBikeShop.nl aan de klant bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

Prijzen
Art. 3.1 - Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend-, transport-, plaatsing-, en installatiekosten.
Art. 3.2 - De vermelde prijzen zullen na het tot stand komen van de overeenkomst niet gewijzigd worden, tenzij de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering langer is dan drie maanden en er gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen.

Verzendkosten
Art. 4.1 - De website berekend automatisch de verzendkosten op basis van pakketverzending en op basis van het gewicht van de bestelling.
Art. 4.2 - Indien de werkelijke verzendkosten lager zijn dan de klant betaald heeft kan hierin GEEN restitutie plaats vinden, zie ook art. 4.3 
Art. 4.3 - De werkelijke verzend kosten zijn hoger dan op de bubbelenvelop vermeld, i.v.m. verpakkingskosten (verpakkingsmateriaal en tijd), administratiekosten en transportkosten. Dat zijn orderkosten.

Levering
Art. 5.1 - Aflevering geschiedt binnen de overeengekomen leveringstermijn.
Art. 5.2 - Indien de levering van de goederen en/of diensten niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt, heeft MiniBikeShop.nl het recht op een nalevertermijn van dertig dagen. Voor vertraging in de aflevering is MiniBikeShop.nl slechts aansprakelijk als zij voor de klant onredelijk bezwarend is en de vertraging is ontstaan door omstandigheden die MiniBikeShop.nl zijn toe te rekenen.

Overmacht
Art. 6.1 - In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is MiniBikeShop.nl bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de klant enig recht geeft op schadevergoeding.
Art. 6.2 - Onder overmacht is tevens begrepen: niet te voorziene prijsstijgingen, het niet, niet tijdig of in defecte staat ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen en/of het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen van diensten van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen inbegrepen.

Herroepingsrecht
Art. 7.1 - Klanten kunnen gebruikmaken van het herroepingsrecht en een artikele retour sturen zonder opgave van redenen. Hiervoor dient men het artikel binnen veertien dagen retour te sturen. De klant heeft dan recht op volledige terugbetaling van het artikel en verzendkosten.

Reclame
Art. 8.1 - Reclames dienen binnen veertien dagen nadat de goederen de klant hebben bereikt, dan wel de diensten zijn geleverd, schriftelijk aan MiniBikeShop.nl te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
Art. 8.2 - Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering/heruitvoering zorgen, hetzij de klant voor de teruggenomen goederen of niet geleverde diensten crediteren.
Art. 8.3 - Onverminderd het elders verklaarde is MiniBikeShop.nl slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wanneer van de zijde van MiniBikeShop.nl sprake is van opzet of grove schuld.

Betaling
Art. 9.1 - Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van anderhalf procent voor elke kalendermaand of gedeelte daarvan.
Art. 9.2 - Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die betrekking hebben op de voldoening van de factuur, komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15 procent van de achterstallige hoofdsom, met een minimum van 70 euro.

Eigendomsvoorbehoud
Art. 10.1 - MiniBikeShop.nl behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de klant geleverde goederen of te leveren zaken voor, totdat de koopprijs en de overige kosten volledig zullen zijn voldaan, dan wel enige andere vordering ten laste van de klant ten behoeve van MiniBikeShop.nl nog openstaat.
Art. 10.2 - Zolang de eigendom van de zaken niet op de klant is overgegaan, mag deze met betrekking tot deze zaken geen rechten overdragen aan derden.
Art. 10.3 - De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.
Art. 10.4 - Indien de klant in gebreke blijft met betaling van de volledige koopprijs en de prijs van de voor de klant verrichte of te verrichten werkzaamheden, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, is de klant verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op het eerste verzoek van MiniBikeShop.nl terug te geven. De klant ontvangt dan het eventueel reeds voldane gedeelte van de koopsom terug en is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding, voor door MiniBikeShop.nl geleden schade en gederfde winst, alsmede tot vergoeding van alle door MiniBikeShop.nl gemaakte onkosten, zowel in als buiten rechte.
Art. 10.5 - Teruggave als in lid 4 bedoeld kan ook tijdelijk plaatsvinden, totdat de klant voldoende garantie voor de betaling van het verschuldigde bedrag heeft gesteld.

Garantie
Art. 11.1 - MiniBikeShop.nl verstrekt garantie op haar producten, met uitzondering van de plastic trekstarters.
Art. 11.2 - De werkzaamheden onder garantie worden alleen binnen Nederland verricht op een door MiniBikeShop.nl aan te geven adres, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
Art. 11.3 - De garantie op de producten omvat reparatie dan wel vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering ven/of vervanging van verbruiksartikelen, waaronder ook banden, koppelingen, remmen, e.d. wordt verstaan. De onderdelen die worden vervangen ingevolge garantie, worden automatisch eigendom van MiniBikeShop.nl.
Art. 11.4 - De klant dient er zelf voor te zorgen dat het geleverde retour komt op het adres van MiniBikeShop.nl. Ongefrankeerde zendingen zullen geweigerd worden.
Art. 11.5 - De garantie vervalt indien:
a. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de producten zijn verricht door anderen dan MiniBikeShop.nl of zonder haar toestemming;
b. het product naar oordeel van MiniBikeShop.nl is verwaarloosd, dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
c. het product naar oordeel van MiniBikeShop.nl schade heeft geleden (krassen/deuken/etc.);
d. het product naar oordeel van MiniBikeShop.nl op een illegale manier is gebruikt;
e. typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
f. wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn gebracht;
g. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften gebruik van het product;
h. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover deze condities zijn gegeven;
i. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
j. de meegeleverde documentatie en verpakking niet meer voorhanden is.
Art. 11.6 - Op bepaalde, door MiniBikeShop.nl aan te geven producten, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld.
Art. 11.7 - De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 3 maanden bedraagt. Eventuele voorrijkosten kunnen in rekening worden gebracht.
Art. 11.8 - Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantierechten getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur/bevestiging bestelling.
Art. 11.9 - De garantieverplichting van MiniBikeShop.nl geeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

Aansprakelijkheid
Art. 12.1 - MiniBikeShop.nl is niet aansprakelijk voor de schade en of lichamelijk letsel die wordt geleden als gevolg van niet of niet goed functioneren van het product.
Art. 12.2 - MiniBikeShop.nl is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van het product w.o. het gebruik op de openbare weg.
Art. 12.3 - MiniBikeShop.nl is niet aansprakelijk voor de schade aan derden die wordt geleden als gevolg van het gebruik van het product.
Art. 12.4 - MiniBikeShop.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik van het product en de risico’s die dit met zich mee brengt.
Art. 12.5 - MiniBikeShop.nl is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker als gevolg van aanspraken en/of heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten.
Art. 12.6 - MiniBikeShop.nl is niet verantwoordelijk voor omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, blikseminslag, brand en explosie, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie MiniBikeShop.nl op enigerlei wijze afhankelijk is en/of andere storingen die buiten de macht van MiniBikeShop.nl liggen.

Ontbinding
Art. 13.1 - De koopovereenkomst wordt zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden op het tijdstip, dat de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest, tenzij de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
Art. 13.2 - Door de ontbinding worden over en weer openstaande vorderingen direct opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door MiniBikeShop.nl direct met de koopovereenkomst verband houdende geleden schade, als winstderving en transportkosten.

Geschillen
Art. 14 - Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Adresgegevens

Adresgegevens


MiniBikeShop.nl
Veldoven 19-G
8271 RT IJsselmuiden

telefoon: 038 333 5210
mobiel:   06 1017 8352
e-mail:    info@minibikeshop.nl
internet:  www.minibikeshop.nl